OOW

algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Coachingspraktijk OOW, gevestigd te Rijkevoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65460456 met BTW nummer NL001172005B02, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, ook wel klant of deelnemer genoemd. In het geval van een minderjarige klant de wettelijk gezaghebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten en/of producten levert, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomst coaching en pedagogisch advies

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
 2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
 3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezaghebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
 4. Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
 6. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 4. Overeenkomst (online) training

 1. Opdrachtnemer biedt 2 soorten trainingen aan: live (online) trainingen en online trainingen in de vorm van een e-learning middels de online academie.
 2. De trainingen onderscheiden zich in inschrijven op basis van open inschrijving en/of in-company trainingen.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever zich heeft ingeschreven voor een training en de betaling succesvol is verlopen, of de Opdrachtgever de aanbetaling van de in company training heeft voldaan.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een training te annuleren en zal dit onverwijld aan Opdrachtgever doorgeven. Het reeds betaalde bedrag zal door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gerestitueerd.

Artikel 5. Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat hij/zij of het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.
 2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat opdrachtgever en/of het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
 3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit die met een Kind plaats vindt, telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.
 4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat hijzelf of het Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
 6. Voor live (online) trainingen geldt dat annuleren van deelname kosteloos is tot 1 maand vooraf aan de training. Bij annuleren binnen 1 maand en meer dan 14 dagen voor aanvang van de training is de Opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training is Opdrachtgever het volledige overeengekomen tarief verschuldigd.
 7. Voor in-company trainingen geldt dat annuleren tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang mogelijk is, met inhouding van de 25% aanbetaling. Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang is het volledig overeengekomen tarief verschuldigd.
 8. Bij aankoop van online training via de academie heeft de Opdrachtgever na het succesvol afronden van de online betaalprocedure direct toegang tot de online training en beschikt over het product via eigen login op het platform. Zodra de online betaalprocedure volledig en succesvol is afgerond is het voor de Opdrachtgever niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren.
 9. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6. Tarieven

 1. De geldende tarieven staan vermeld op www.coachingspraktijkoow.nl en academie.coachingspraktijkoow.nl en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 2. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7. Factuur en betaling

 1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Betaling voor inschrijving van een online training geschiedt middels iDeal.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. De door u verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en worden behandelt zoals opgenomen in het privacy statement van Coachingspraktijk OOW. Dit privacy statement is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit moeten melden bij derden (familie, school, Veilig Thuis). Alvorens uiteraard dit eerst met u te bespreken. Dit is conform de wettelijke meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
 3. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 6. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. Indien de Opdrachtgever onverhoopt een klacht heeft, dient hij deze binnen 14 dagen te zenden aan: wendy@coachingspraktijkoow.nl.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet uit de klacht en/of het conflict komen, kan er een onafhankelijke mediator worden ingeschakeld en worden de eventuele kosten die dit met zich meedraagt gedeeld.

Artikel 11. Slotbepalingen

  1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
  2. Deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van de Opdrachtnemer zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; www.coachingspraktijkoow.nl en academie.coachingspraktijkoow.nl.
  3. Deze Algemene Voorwaarden en Privacy Statement worden desgewenst per mail naar de Opdrachtgever toegezonden.